2015.11(3)

On the 10th Anniversary
of the Journal

Sheykin, S.Ye., Pohreliuk, I.M., Iefrosinin, D.V., Rostotskiy, I.Yu., and Sergach, D.A.
The Use of Titanium in the Friction Units of Artificial Joints

Language: English
Sci. innov. 2015, 11(3):5-10
https://doi.org/10.15407/scine11.03.005
Abstract | Full Text (PDF)

Krivtsov, V.S., Voronko, V.V., and Zaytsev, V.Ye.
Advanced Prospects for the Development of Aircraft Assembly Technology

Language: English
Sci. innov. 2015, 11(3):11-18
https://doi.org/10.15407/scine11.03.011
Abstract | Full Text (PDF)

Scientific Framework
of Innovation Activities

Коzhevnikov, А.А., Sudakov, А.К., and Dreus, A.Yu.
An Innovative Technology for Provision of Drill-Hole Equipment with Cryogenic-Gravel Filters

Language: English
Sci. innov. 2015, 11(3):21-34
https://doi.org/10.15407/scine11.03.021
Abstract | Full Text (PDF)

Burushkina, T.N., Ratushniak, V.V., Kolychev, V.I., Prepodobnyi, V.M., and Plotnikov, Yu.A.
Preparation and Properties of Finely Dispersed Foodstuffs from Raw Vegetable Materials

Language: English
Sci. innov. 2015, 11(3):35-44
https://doi.org/10.15407/scine11.03.035
Abstract | Full Text (PDF)

 

Research and Engineering Innovative Projects
of the National Academy of Sciences of Ukraine

Zabulonov, Yu.L., Litvinenko, Yu.V., Kadoshnikov, V.M., Alekseeva, E.V., Burtnyak, V.M., Odukalets, L.A., and Borodina, N.A.
New Approaches to Cleaning of Liquid Radioactive Waste

Language: English
Sci. innov. 2015, 11(3):47-58
https://doi.org/10.15407/scine11.03.049
Abstract | Full Text (PDF)

Turov, V.V., Krupskaya, T.V., Barvinchenko, V.M., Lipkovska, N.A., Yukhymenko, Ye.V., and Kartel, M.T.
Protective Action Mechanism of ECOSTIM Nanocomposite for Presowing Treatment of Seeds

Language: English
Sci. innov. 2015, 11(3):59-66
https://doi.org/10.15407/scine11.03.061
Abstract | Full Text (PDF)

 

The World of Innovations

Zalizniak, B.V.
Let’s Work, Friends!

Language: English
Sci. innov. 2015, 11(3):69-70
https://doi.org/10.15407/scine11.03.071
Abstract | Full Text (PDF)

Kryvtsov, V.S., Gorbenko, А.V., and Kharchenko, V.S.
Innovative Education and Science in Information Technologies: Experience of N. Ye. Zhukovsky National Aerospace University (KhAI)

Language: English
Sci. innov. 2015, 11(3):71-74
https://doi.org/10.15407/scine11.03.073
Abstract | Full Text (PDF)

 

Information section

The Contributors
Sci. innov. 2015, 11(3):75-76
Full Text (PDF)