Innovative Process Development Trend in the Publishing and Printing Industry

1Kotlyarevsky, Ya.V  https://orcid.org/0000-0003-3542-6952
2Kniaziev, SI  https://orcid.org/0000-0002-5308-4960
1Melnikov, OV  https://orcid.org/0000-0002-9741-9726
1Academy of Financial Management, Kyiv
2Ukrainian National Forestry University
Sci. innov. 2015, 11(2):5-18
https://doi.org/10.15407/scine11.02.005
Section: Scientific Framework of Innovation Activities
Language: English
Abstract: 

Innovative development of publishing and printing industry in the context of global trends has been studied. The organizational and economic relations arising due to the innovation-based development of publishing and printing industry have been described; their impact on the prospects for the national economy growth have been assessed.

Keywords: demand index for printed products, economic system, information flow in the system, publishing and printing industry, state regulation of innovation development
References: 

1. Antoniuk L.L., Poruchnyk A.M., Savchuk V.S. Innovatsii: Teoriia, mekhanizm rozrobky ta komertsializatsii. Kyiv: KNEU, 2003 [in Ukrainian].
2. Benedykov M.A., Frolov Y.E. Rynky vysokotekhnolohycheskoj produktsyy : Tendentsyy y perspektyvy razvytyia. Marketynh v Rossyy y za rubezhom, 2001, 2:57—71 [in Russian].
3. Innovatsyonnyj menedzhment. pod. red. P.N. Zavlyna, A.K. Kazantseva, L.E. Myndely. Moskva: TsYSN, 1998 [in Russian].
4. Kotliarevskyj Ya.V., Shtanhret A.M., Melnykov A.V. Tendentsyy sovremennoho etapa razvytyia ynnovatsyj na Ukrayne. Problemy ekonomyky y menedzhmenta, 2014, No 3(31):60—70 [in Russian].
5. Melnykov A.V., Shtanhret A.M., Kotliarevskyj Ya.V. Sostoianye, kliuchevye problemy, faktory razvytyia ynnovatsyonnoj sfery v Ukrayne. Menedzhment y byznes-admynystryrovanye, 2014, 1:131—141 [in Russian].
6. Pavlenko I.A., Honcharova N.P., Shvydanenko H.O. Ekonomika ta orhanizatsiia innovatsijnoi diial’nosti. Kyiv: KNEU, 2002 [in Ukrainian].
7. Porter M.E. Stratehiia konkurentsii: Metodyka analizu haluzej i diial’nosti konkurentiv. Kyiv: Osnovy, 1997 [in Ukrainian].
8. Kyppkhan H. Entsyklopedyia po pechatnym sredstvam ynformatsyy. Moskva: MHUP, 2003 [in Russian].
9. Melnykov A.V., Semeniuk E.P. Ynformatsyonnaia revoliutsyia y sovremennaia polyhrafyia. Nauchno-tekhn. inf. Ser. 1. Orh. i metodyka ynform. raboty. 2014, 1:1—12 [in Russian].
10. Rozum O.F., Velychko O.M., Melnykov O.V. Taiemnytsi drukarstva: Mynule. Suchasne. Majbutnie. L’viv: Ukr. akad. drukarstva, 2012 [in Ukrainian].
11. Melnykov O.V. Do problemy periodyzatsii rozvytku drukarstva v Ukraini. XI Mizhnar. nauk.-praktychna konf. z problem vyd.-polihr. haluzi, ber. Kyiv: UkrNDI SVD, 2008: 11—14 [in Ukrainian].
12. Kotliarevs’kyj Ya.V., Melnykov O.V. Rozvytok vitchyznianoi polihrafii u konteksti tekhniko-ekonomichnykh ukladiv. Nauk. zap. (Ukr. akad. drukarstva), 2011, No 1 (34): 63—70 [in Ukrainian].
13. Mashtalir R.M. Doslidzhennia vydavnycho-polihrafichnoho kompleksu iak ekonomichnoi systemy. Polihrafiia i vydavnycha sprava, 1977, Vyp.13:93—99 [in Ukrainian].
14. Mashtaler R.M. Ekonomycheskye problemy nauchno-tekhnycheskoho prohressa v polyhrafyy. Moskva: Knyha, 1978: 3—53 [in Russian].
15. Melnykov O.V. Formalizatsiia predmetnoi oblasti upravlinnia vydavnycho-polihra-fichnoiu haluzziu. Tekhnol. i tekhn. Drukarstva, 2013, No 2 (40):99—108 [in Ukrainian].
16. Dyrnyak V., Sztangriet A., Mielnikov A. Rynek poligraficzny Ukrainy. Poligrafika, 2006, 10 (LVIII):72—73 [in English].
17. Melnikov A.V., Semenyuk E.P. The information revolution and the modern printing industry. Scientific and technical information processing, 2014, 41(1):1—11 [in English].
https://doi.org/10.3103/S0147688214010031
18. Vasyl’ev V.Y. Razvytye yzdatel’sko-polyhrafycheskoj tekhnyky. Moskva: Nauka, 1987 [in Russian].
19. Nemyrovskyj E.L. Novye sposoby pechaty. Moskva: Isskustvo, 1956 [in Russian].
20. Tolstoj H.D. Avtomatyzatsyia polyhrafycheskykh proyz vodstvennykh protsessov. Moskva: Knyha, 1970 [in Russian].
21. Tiuryn A.A. Pechatnye mashyny-avtomaty. Moskva: Knyha, 1980 [in Russian].
22. Semeniuk E.P. Ynformatsyonnyj podkhod k poznanyiu dejstvytel’nosty. Kyiv: Nauk. Dumka, 1988 [in Russian].
23. Dobrov H.M. Nauka o nauke: Vvedenye v obschee naukoznanye. Kyiv: Nauk. dumka, 1966 [in Russian].
24. Melnykov A.V., Semeniuk E.P., Kotliarevskyj Ya.V. Prymenenye ynformatsyonnoho podkhoda k analyzu razvytyia polyhrafyy. Visti Akad. inzhener. Nauk, 2010, No 1 (40):40—48 [in Russian].
25. Melnykov O.V., Sen’kivs’kyj V.M., Shtanhret A.M., Semeniuk E.P. Pro zakony rozvytku ta funktsionuvannia vydavnycho-polihrafichnoi haluzi. Tekhnol. i tekhn. Drukarstva, 2013, No 4(42):117—125 [in Ukrainian].
26. Ruzavyn H.Y. Metody nauchnoho yssledovanyia. Moskva: Mysl’, 1974:162—163 [in Russian].
27. Yme R. Reproduktsyonnaia tekhnyka. Moskva: Knyha, 1985: 302—305 [in Russian].
28. Optyka fotohrafycheskykh system : v 2-kh ch. — Ch. II. Osnovy rastrovoho protsessa. sost.: B.A. Shashlov, E.B. Kozlova, Yu.S. Andreev. Moskva: MHUP, 1988:10—13 [in Russian].
29. Havenko S.F., Sen’kivs’kyj V.M., Sen’kiv’ka N. Ye. Intehral’nyj prohnoz iakosti knyzhkovykh vydan’. Nauk. zap. (Ukr. akad. drukarstva), 2012, No 1(38):144—148 [in Ukrainian].
30. Durniak B.V., Shtanhret A.M., Melnykov O.V. Vydavnycho-polihrafichna haluz’ Ukrainy : Stan, problemy, tendentsii. Statystychno-hrafichnyj ohliad. L’viv: Ukr. akad. drukarstva, 2006 [in Ukrainian].
31. Kotliarevs’kyj Ya.V. Upravlinnia innovatsijnym rozvyytkom vydavnycho-polihrafichnoi diial’nosti v protsesi formuvannia ekonomiky znan’. L’viv: Ukr. akad. drukarstva, 2012 [in Ukrainian].
32. Olianyshen T.V., Shtanhret A.M. Pobudova modeli rynku drukovanoi produktsii Ukrainy. Tekhnol. i tekhn. Drukarstva, 2009, 3—4(25—26):151—159 [in Ukrainian].
33. Polyhrafyia Rossyy — shah v tret’e tysiacheletye : [sb. mat.] V.A. Chesnakov, N.V. Sakyian, A.E. Shvarts, Y.N. Smyrennyj y dr. M.: Avhust Borh, 2002 [in Russian].
34. Kotliarevs’kyj Ya.V., Perederiienko N.I., Melnykov O.V. Perspektyvy innovatsijnykh protsesiv u vydavnycho-polihrafichnij haluzi. Nauk. zap. (Ukr. akad. drukarstva), 2009, 1(15):93—102 [in Ukrainian].
35. Vorotyna L.I., Kotliarevs’kyj Ya.V. Stratehiia upravlinnia pidpryiemstvamy vydavnycho-polihrafichnoho kompleksu. L’viv: Ukr. akad. drukarstva, 2012 [in Ukrainian].
36. Stefanov S. Kak vybrat’ sposob y tekhnolohyiu pechaty? Reklamnye tekhnol, 2003, 2:45—49 [in Russian].
37. Kotliarevs’kyj Ya.V. Derzhavne rehuliuvannia innovatsijnoho rozvytku vydavnycho-polihrafichnoi diial’nosti v protsesi formuvannia ekonomiky znan’: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia d-ra ekon. Nauk. Kyiv, 2014 [in Ukrainian].