Method for Transformation of Weak Magnetic Minerals (Hematite, Goethite) into Strong Magnetic Mineral (Magnetite) to Improve the Efficiency of Technologies for Oxidized Iron Ore Beneficiation

1Ponomarenko, OM
1Brik, AB
1Dudchenko, NO
1Yushin, O
1Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation, the NAS of Ukraine, Kyiv
Sci. innov. 2015, 11(2):31-34
https://doi.org/10.15407/scine11.02.031
Section: Research and Engineering Innovative Projects of the National Academy of Sciences of Ukraine
Language: English
Abstract: 

A new method for relatively simple transformation of the weak magnetic minerals (goethite (α-FeOOH) and hematite (α-Fe2O3)) into the strong magnetic mineral (magnetite (Fe3O4)) has been developed. The structure and magnetic characteristics of goethite and hematite have been showed to transform in the presence of starch at relatively low temperatures (in the range of 300–600 °С). The results obtained have opened up new opportunities for the development of effective technologies for oxidized iron ore beneficiation.

Keywords: goethite, hematite, magnetite, structural transformation
References: 

1. Ponomarenko A.N., Brik A.B., Dudchenko N.A., Yushyn A.A. Novye enerho- y materyalosberehaiuschye tekhnolohyy sozdanyia zhelezorudnykh kontsentratov yz okyslennykh y dyspersnykh zheleznykh rud. Materialy druhoi mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii «Heomekhanichni aspekty ta ekolohichni naslidky vidpratsiuvannia rudnykh pokladiv». Vydavnychyj tsentr Kryvoriz’koho nats. un-tu, 2012, pp. 197—198 [in Ukrainian].
2. Rukovodstvo po neorhanycheskomu syntezu. Moskva: Myr, 1985, T.5, p. 1751 [in Russian].