Technology for Anticorrosive Protection of Steel Structures by Coatings Based on Rapid-Setting Bitumen-Latex Emulsion

1Nykyforchyn, HM
1Chervatyuk, VA
2Marukha, VI
1Slobodyan, ZV
1Kushnir, ІM
1Stechnovych, LV
1Karpenko Physical-Mechanical Institute, the NAS of Ukraine, Lviv
2Techno-Resource, the NAS of Ukraine, Lviv
Sci. innov. 2016, 12(1):28-35
https://doi.org/10.15407/scine12.01.028
Section: Research and Engineering Innovative Projects of the National Academy of Sciences of Ukraine
Language: English
Abstract: 

Mix formulas for rapid-setting bitumen-latex emulsions and coatings based on them have been designed; in-laboratory tests of their physical, chemical, and anticorrosive properties have been carried out. The technology for anticorrosive protection and the technical documents for preparing the aqueous bitumen-latex emulsion have been designed; a plant has been mounted and a pilot batch of rapid-setting emulsion has been produced. The technology has applied to pipelines in the oil and gas industry.

Keywords: adhesion, anticorrosive coating, bitumen-latex aqueous emulsion, emulsifier, inhibitor, initiator
References: 

1. Nykyforchyn G.M., Poljakov S.G., Chervatjuk V.A. Micnist’ i dovgovichnist’ naftogazovyh truboprovodiv i rezervuariv. L’viv: SPOLOM, 2009. Tom 11 [in Ukrainian].
2. Chervatjuk V.A., Perminova I.M. Suchasni tendencii’ u za stosuvanni protykorozijnyh pokryttiv dlja zahystu magistral’nyh naftogazoprovodiv ta rezervuariv. Fiz.-him. mehanika materialiv. Spec. vypusk N 8. L’viv, IFTUNG, 2010. Tom 2: 625—630 [in Ukrainian].
3. Chervatjuk V.A., Kushnir I.M. Perspektyvy vykorystannja zahysnyh pokryttiv na osnovi vodnyh bitumno-polimernyh emul’sij dlja antykorozijnogo zahystu ob’jektiv naftogazovogo kompleksu. Fiz.-him. mehanika materialiv. Spec. vypusk N 9. L’viv, IFTUNG, 2012. Tom 2: 677—683 [in Ukrainian].
4. Chervatjuk V.A., Kushnir I.M. Protykorozijni pokryvy na osnovi vodnoi’ bitumno-polimernoi’ kompozycii’ z velykoju shvydkistju formuvannja. Fiz.-him. mehanika materialiv. 2013, N 3: 110—113 [in Ukrainian].
5. Chervatjuk V.A., Kushnir I.M., Vollis O.Je. Systema antykorozijnogo pokryttja na osnovi bitumno-polimernoi’ kompozycii’. L’viv: Vydavnyctvo NU «L’vivs’ka politehnika», Visnyk «Himija, tehnologija rechovyn ta i’h zastosuvannja», 2013: 261—264 [in Ukrainian].
6. Rozenfel’d I.A., Rubinshtejn F.I. Antikorrozionnye gruntovki i ingibirovannye lakokrasochnye pokrytija. Moskva: Himija, 1980 [in Russian].
7. Serednickij Ja.A., Mindjuk A.K., Celjuh O.I. i dr. Povyshenie zashhitnyh harakteristik bitumnyh pokrytij modifikaciej ingibitorami korrozii. Fiz.-him. mehanika materialov. 1986, N 6: 88—91 [in Russian].
8. Slobodjan Z.V., Vasylyk A.V., Zhovnirchuk V.M. ta in. Vplyv ingibitora Nefgan-1 na korozijnu ta biologichnu aktyvnist’ gruntiv. Fiz.-him. mehanika materialiv. 1999, N 6: 85—87 [in Ukrainian].
9. Nykyforchyn G., Maglatjuk L., Vrecena N., Slobodjan Z. Novi spoluky hromat, molibdat i vol’framat 1,2,3 benzotryazoliju jak polifunkcional’ni ingibitory korozii’. Visn. Ternop. derzh. tehn. un-tu. 2006, 11(1): 17—24 [in Ukrainian].
10. GOST 11501—78. Bitumy neftjanye. Metod opredelenija glubiny pronikanija igly [in Russian].