Thermoregulated Nitric Cryosystem for Cooling Gas-Filled Detectors of Ionizing Radiation

1Zharkov, IP
2Kutniy, VYe.
2Rybka, AV
3Palamarchuk, SP
3Safronov, VV
3Selivanov, AV
3Solonetskiy, AG
3Khodunov, VO
2Kholomeev, GO
1Institute of Physics, NAS of Ukraine, Kyiv
2Kharkiv Institute of Physics and Engineering, National Research Center, the NAS of Ukraine, Kharkiv
3Institute of Physics, the NAS of Ukraine, Kyiv
Sci. innov. 2015, 11(5):32-37
https://doi.org/10.15407/scine11.05.032
Section: Research and Engineering Innovative Projects of the National Academy of Sciences of Ukraine
Language: English
Abstract: 

A cryosystem has been designed for cooling and filling the gas-filled detectors of ionizing radiation with compressed inert gas. It is based wide-mouthed nitrogen cryostat that enables controlling detector temperature in the range of 173 – 293 K and stabilizing it with accuracy of ± 1°. The project has been implemented within the Ukraine–NATO Program of Collaboration, Grant SfP no.984655.

Keywords: and gas-filled radiation detectors., cryosystem, nitrogen, temperature control, temperature stability
References: 

1. Skubenko M.A., Zharkov I.P., Zhyrko Ju.I., Safronov V.V. Minikriostatna systema MK-80 dlja zmenshennja temnovyh shumiv fotoelektronnyh pidsyljuvachiv. Mater. UII Miz hnarodnoi’ shkoly-koferencii’ Aktual’ni problemy fizyky napivprovidnykiv. Drogobych, DPU, 28.09. 01.10.2010: 229—230 [in Ukrainian].
2. Zharkov Y.P., Zhyrko Ju.Y., Maslov V.A. ta in. Malogabarytnoe ustrojstvo ohlazhdenyja fotoelektronnyh umnozhytelej. Nauchnoe pryborostroenye. 2011. 21(1): 120—124 [in Ukrainian].
3. Pat. Ukrai’ny N56983 Kriostat dlja fotoelektronnyh pidsyljuvachiv MPK G05D 23/30 / Zharkov I.P., V.O Maslov, V.O. Hodunov, A.G. Chmul’ [in Ukrainian].
4. Pat. Ukrai’ny N797425 Termoregul’ovanyj azotnyj kriostat dlja fotoelektronnyh pryjmachiv riznogo typu MPK G05D23/00 / Zharkov I.P., Safronov V.V., Selivanov O.V., Hodunov V.O [in Ukrainian].