[1]
M. Kunytska-Iliash, O. Hrymak, M. Dubyna, Y. Berezivskyi, and A. Zbarska, “Innovation- and Technology-Driven Development of Economy: Strategic Imperatives for Realizing Regional Development Capacity”, Sci. innov., vol. 18, no. 4, pp. 41–54, Aug. 2022.