(1)
YEGOROV, I.; GRYGA, V.; RYZHKOVA, Y. Enabling the Triple Helix Model Through the Implementation of Smart Specialization: The Case of Ukraine. Sci. innov. 2022, 18, 3-16.