(1)
Vasyltsiv, T.; Mulska, O.; Levytska, O.; Lupak, R.; Semak, B.; Shtets, T. Factors of the Development of Ukraine’s Digital Economy: Identification and Evaluation. Sci. innov. 2022, 18, 44-58.