Advanced Prospects for the Development of Aircraft Assembly Technology

TitleAdvanced Prospects for the Development of Aircraft Assembly Technology
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsKrivtsov, VS, Voronko, VV, Zaytsev, VYe.
Short TitleSci. innov.
DOI10.15407/scine11.03.011
Volume11
Issue3
SectionOn the 10th Anniversary of the Journal
Pagination11-18
LanguageEnglish
Abstract

On the basis of theoretical studies carried out by the method of virtual bases, the concept for automated assembly of aircraft structures, specialized CNC re-adjustable devices, and robotic systems has been developed. The principles for automated assembly with the use of robotic system to be implemented at aircraft-building corporations have been substantiated.

Keywordsautomated assembly production, method of virtual bases, robotic systems, specialized CNC re-adjustable devices
References

1. Kryvcov V.S., Vorobev Ju.A., Voronko V.V., Zajcev V.E. Metod avtomatyzyrovannoj konvejernoj sborky planera samoleta. Sb. nauch. trudov «Otkritie informacyonnse y kompjuternse yntegryrovannse tehnologyy». Nac. aerokosm. un-ta im. N.E. Zhukovskogo «HAI». Harkov, 2012, Vyp. 55: 5–13 [in Russian].
2. Voronko V.V. Nauchnie osnovi avtomatyzyrovannoj sborky avyacyonnih konstrukcyj v uslovyjah opitnogo y edynychnogo proyzvodstva. dys. doktora teh. nauk: 05.07.02. Harkov, 2014 [in Russian].
3. Voronko V.V., Shostak Y.V. Avyacyonno-kosmycheskaja tehnyka y tehnologyja. 2013, N1(98): 102–107 [in Russian].
4. Voronko V.V., Vorobev Ju.A., Kornylov L.N., Voronko Y.A. Osobennosty podgotovky samoletostroytelnogo pro yzvodstva za rubezhom. Zb. nauk. pr. Systemy upravlinnja, navigacii’ ta zv’jazku. DP «CNDI navigacii i upr.». Kyiv, 2012, Vyp. 4 (24): 29–39 [in Russian].
5. Voronko V.V., Vorobev Ju.A., Grygorenko O.V. Nechetkaja model formyrovanyja vyrtualnih baz robotom-many puljatorom pry konvejernoj sborke planera samoleta. Zb. nauk. pr. «Systemy obrobky informacii». M-vo oborony Ukrainy, Hark. un-t povitr. syl im. Ivana Kozheduba. Harkiv, 2012, Vyp. 7 (105): 64–68 [in Russian].
6. Voronko V. V. Avyacyonno-kosmycheskaja tehnyka y tehnologyja. 2013, N2 (99): 21–24 [in Russian].
7. Voronko V.V., Vorobev Ju.A., Shevel V.V., Profatylova A.S. Programmnoe obespechenye kompjuternoj vyzualyzacyy processa avtomatyzyrovannoj sborky ploskyh uzlov planera samoleta. Sb. nauch. tr. «Otkritie ynformacyonnie y kompjuternie integryrovannie tehnologyy». M-vo obrazovanyja y nauky, molodezhy y sporta Ukrayni, Nac. aerokosm. un-t ym. N. E. Zhukovskogo «HAY». Harkov, 2013, Vyp. 60: 93–99 [in Russian].